Napísali o nás | RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail
ZÁKAZNÍCKA LINKA 02/3300 4000 office@radiolan.sk TECHNICKÁ PODPORA 02/3300 4111 podpora@radiolan.sk

RadioLAN v tlači

 1. Pozrite si 10 najväčších internetových poskytovateľov na Slovensku
 2. TouchIT - Regulačný úrad - 10 najväčších poskytovateľov
 3. Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od Slovak Telekom
 4. Slováci sa najviac pripájali na internet cez DSL Slovak Telekom
 5. Rebríček desiatich najväčších slovenských poskytovateľov pripojenia
 6. Jednotný telekomunikačný trh 2014 - Správa RÚ SR
 7. Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch
 8. Čím prerazí 4. operátor? Mestami a „pravými“ dátami
 9. Test: Verejné wifi sú v Bratislave pomalé
 10. RadioLAN: Vyjadrenie k zníženiu poplatkov za frekvencie
 11. Operátori budú od apríla za frekvencie platiť o 60 % menej
 12. Nižšie prepojovacie poplatky zlacnia služby alternatívnych operátorov
 13. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 14. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 15. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 16. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 17. Silná slnečná búrka – čo jedných straší, iných teší
 18. Silná slnečná búrka – čo jedných straší, iných teší
 19. Mobilní operátori aj občania by mohli byť s poplatkom za predĺženie licencií spokojní
 20. Ministerstvo vnútra SR chce poskytovateľom predĺžiť čas na uchovávanie prevádzky
 21. LTE rýchlo rastie. Zatiaľ bez Slovenska

Zverejnené tlačové správy

 1. Jednotný telekomunikačný trh - správa RÚ
 2. Nárast predaja December
 3. Pozor na spotrebiteľské zmluvy
 4. Pripomienky 2600 MHz
 5. Mobilne licencie
 6. Uchovávanie informácii
 7. Erupcie na slnku
 8. Poplatky za prepojenie
 9. Poplatky za frekvencie
 10. Dávajte si pozor na reklamné triky
 11. Pozor na falošné súťaže zneužívajúce meno operátora RadioLAN
 12. Polárna žiara môže spôsobiť problémy telekomunikačným sieťam
 13. Urobme niečo spoločne pre našu planétu a znížme uhlíkovú stopu
 14. Covid obmedzenia? My sme tu pre zákazníkov neobmedzene!